شرکت کلران تولید کننده کلر و مشتقات آن : گاز کلر - هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) -هیپوکلریت کلسیم - کاستیک سودا - اسید کلرئیدریک -کلسیم کلراید.

کلر مایع

45 کیلوگرمی - واحد سیلندر

درصد خلوص: 99.5 %
نوع بسته بندی: سیلندر 45 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه در سیلندر مشتری
۴۰۰ تومان

کلر مایع

800 کیلوگرمی

درصد خلوص: 99.5 %
نوع بسته بندی: سیلندر 800 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
۲۴۰ تومان

هیپوکلریت سدیم(آبژاول)

حمل با تانکر

درصد خلوص: 15- 16%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
۲,۰۰۰ تومان

اسید کلریدریک

حمل با تانکر

درصد خلوص: بر مبنای 31/33%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلوگرم
قیمت: درب کارخانه
۳۹ تومان

هیدروکسید سدیم (سود مایع)

حمل با تانکر

درصد خلوص:48-50%
نوع بسته بندی: تانکر
واحد: کیلوگرم
قیمت درب کارخانه


info@ccpc.ir
۷,۰۰۰ تومان

هیدروکسید سدیم

(سود پرک)

درصد خلوص:حداقل 98%
نوع بسته بندی در کیسه 25 کیلویی
واحد : کیلو گرم
قیمت درب کارخانه : فروخته شده


info@ccpc.ir
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

هیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)

25 کیلوگرمی

درصد خلوص:70- 65 %
نوع بسته بندی: بشکه 25 کیلویی
واحد:کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
۲۰,۰۰۰ تومان

کلسیم کلراید

جامبو یک تنی

درصد خلوص:94-96%
نوع بسته بندی: کیسه جامبو یک تنی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
۲,۷۵۰ تومان

کلسیم کلراید

کیسه 25 کیلویی

درصد خلوص:94-96%
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
۳,۰۰۰ تومان

کلسیم کلراید مایع

درصد خلوص-36%
نوع بسته بندی:
واحد: کیلوگرم
قیمت درب کارخانه
۶۰ تومان

هیپوکلریت کلسیم (پرکلرین)

%60 25 کیلوگرمی

درصد خلوص: 60%
نوع بسته بندی: بشکه25 کیلویی
واحد: کیلو گرم
قیمت درب کارخانه
۱۱,۰۰۰ تومان

مشتریان

 • گروه صنعتی گلرنگ

 • Henkel Pakvash

 • شزکت تولی پرس

 • شرکت گروه مهد تاژ - Mahd-e-Tage Group Company

 • Customer Logo 12

 • Customer Logo 5

 • Customer Logo 6

 • Customer Logo 9

 • Customer Logo 10

 • Customer Logo 11

 • Customer Logo 13

 • Customer Logo 4

 • Ave اوه

 • استیل البرز ALBORZ

 • Customer Logo 1

Loading