بازرسی و آزمون سیلندر کلرمایع

 گروه تولیدی شیمیایی کلران در راستای ارائه خدمات فنی و مهندسی، مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6591 ، در سال1394 موفق به اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار آزمون و بازرسی سیلندرها و مخازن کلر مایع و گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار به شماره Sm/3343، از سازمان ملی استاندارد ایران گردید.
واحد تست و رسوب زدایی گروه تولیدی شیمیایی کلران در راستای حفظ اموال مشتریان، برآورده نمودن الزامات استانداردISO9001 و الزامات مشتریان خود، پس از دریافت سیلندرها و اطمینان از اتمام تاریخ تست آن ها، با هماهنگی مشتریان خود و بهره گیری از تجهیزات مدرن، مراحل بازرسی و آزمون سیلندرها را مطابق استاندارد ISIRI6591 انجام و در صورت مجاز بودن نتایج، نسبت به صدور گواهینامه اقدام می نماید

 

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار( بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر و مخازن کلر)     دانلود فایل

  • استاندارد ملی ایران  ISIRI6591    دانلود فایل

 عکس سیلندر 45 کیلویی کلر مایع